جدید منیفولد هوا ولووFتوربو

واسطه آلومینیمی چهاپیچ ولوو

FH12&NH&B12&TX

جدید

واسطه آلومینیمی چهاپیچ ولوو

OEM NO:8130184

GSG CODE:101014

واسطه آلومینیمی چهاپیچ ولوو

OEM NO:8130184

GSG CODE:101014