جدید ضربه گیر ترمز اتاق بالا

ضربه گیر ترمز اتاق بالا

جدید

مورد مصرف: 
FH12